Общи условия на играта “Играй и спечели екскурзия за двама до Егейска Турция


Раздел I Общи разпоредби
1.1 „Играй и спечели екскурзия за двама до Егейска Турция” („Играта”) се организира и провежда от „Запо Венчър Кепитъл“ ООД, с адрес на управление гр. София, ул. "Банат" No 1, ЕИК 205022481., наричан „Организатор” по-долу.
1.2 Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на Играта и са публикувани на следния Интернет адрес https://nutriwhite.eu/page/obshti-uslovia и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта. Официалните правила са задължителни за всички участници.


Раздел II Територия и Срок на Играта
2.1 Играта стартира от 01.08.2019 г. и продължава до 31.08.2019 г.
2.2 Играта се провежда при условията на настоящите Правила.
2.3 Играта се организира и провежда на територията на Република България.


Раздел III Право и Условия на участие
3.1 В Играта има право на участие всяко физическо лице, с местоживеене в България, на
възраст над 18 /осемнадесет/ години, с изключение на служителите на „Запо Венчър Кепитъл“ ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи, братя и сестри).
3.2 Участието в играта е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.
3.3 За да се включат в томбола за спечелване на награди участниците в Играта трябва да
изпълнят, описаните по-долу стъпки:
 Да закупят минимум 1 /един/ продукт Choco Body или Coco Body в една поръчка;

 Да регистрират номера на поръчката си на сайта: https://nutriwhite.eu до
23.59 ч. на 31.08.2019 г.

 Oсвен номера на поръчката, лицето попълва имената си, телефон, e-mail

 Всеки участник може да участва многократно с регистриране на различни номера на поръчки със закупени минимум 1 /един/ продукт Choco Body или Coco Body.

 Участникът в играта трябва да пази товарителницата, с която е закупил продуктите. Наградата се предоставя само след представянето на документа.

3.4 Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Официалните правила на Играта
(„Нарушение”) ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора.
3.5 Нарушение е всяко действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Официални правила, в т.ч. правилата за регистрация и за привличане на други участници в Играта.
3.6 Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи
обяснение за начина на определяне на опит или нарушение на Официалните правила на
Играта.


Раздел IV Награди
4.1 За периода на Играта, ще бъдат раздадени общо 6 /шест/ награди:

  • 1 /една/ екскурзия за двама до Егейска Турция. Подробна информация за екскурзията, може да видите тук
  • 5 /пет/ ваучера, всеки един на стойност 50 /петдесет/ лв. за онлайн пазаруване от сайт
    www.nutriwhite.eu

4.2 Наградите ваучер за онлайн пазаруване трябва да бъдат усвоени (използвани) до 31 Октомври 2019 г., в противен случай губят правото си на ползване. Ако сумата на покупките в онлайн магазина е по-малка от стойността на ваучера, разликата в лв. не се връща.
4.3 Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални
или нематериални изгоди.


Раздел V Определяне на печелившите участници и получаване на наградите
5.1 Наградите ще бъдат изтеглени в присъствието на Нотариус измежду всички регистрирали се в Играта участници, съгласно Условията за участие (според раздел III на настоящите правила).
5.2 Tегленето на победителите ще се състои на  03.09.2019г. в присъствието на нотариус и печелившите ще бъдат обявени на 03.09.2019 г. на интернет адреса на играта https://nutriwhite.eu/page/igra и на facebook страницата https://www.facebook.com/nutriwhite.eu.
5.3 Печелившите участници ще получат известие от Организатора на посочения от тях e-mail адрес.
5.4 Печелившите участници трябва да потърсят наградата си до 10 работни дни след обявяването. При получаването на наградата печелившият участник се идентифицира с личната си карта или друг документ за самоличност. При получаване на наградата, печелившият предоставя товарителницата за направената покупка на минимум 1 (един) брой Choco Body или Coco Body. При липса на товарителница, удостоверяваща направената покупка, наградата не се предоставя.
5.5 Организаторът не носи отговорност в случай, че участникът е предоставил сгрешени имена, адрес или телефон.
5.6 Ако наградата не може да бъде доставена по причини извън обхвата на Организатора (грешен адрес, сгрешени лични данни, липса на товарителница и т.н.), то тя ще бъде предоставена на друг участник, който е изтеглен като резерва на лотариен принцип. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник само, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.


Раздел VI Печеливши участници
6.1 Наградите ще се дават на участници, които имат право да участват в Играта, били са обявени за печеливши по Официалните правила на Играта, дали са точен адрес за доставка на наградата и при посещение от куриерската служба се идентифицират пред съответните служители, като представят валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта, шофьорска книжка) и предоставят товарителница за направената покупка на минимум 1 (един) продукт Choco Body или Coco Body.


Раздел VII Грешки и Невалидни участия
7.1 Организаторът не носи отговорност за участия, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за участия на лица, които нямат право да участват в Играта.
Организаторът не носи отговорност за липсващи или загубени участия в Играта.


Раздел VIII Отговорност
9.1 Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил невалиден
телефон за контакт или не кореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на награди.
9.2 Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които
възпрепятстват реализацията на играта и/или съответното разпространение на наградите.
9.3 Всички претенции за награди, предявени след определените крайни срокове по настоящите
Официални правила се считат за невалидни.
9.4 Организаторът на Играта няма задължение да води кореспонденция във връзка с
претенции за получаване на награди, предявени след определените крайни срокове.
9.5 Организаторът на Играта не носи отговорност за забавяне в доставката на наградите,
причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.


Раздел IX Прекратяване на играта
10.1 Организаторът на Играта има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време в случай, че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства.
10.2 Прекратяването на Играта се обявява по реда, посочен в Раздел I по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Играта.
10.3 Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване на Играта.


Раздел X Съдебни спорове
11.1 Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и участниците в същата се решава
чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от
компетентния съд.


Раздел XI Защита на личните данни
1. С участието си в играта, всеки участник дава съгласието си „Запо Венчър Кепитъл“ ООД да обработва личните му данни при спазване на Закона за защита на личните данни.

2. Организаторът „Запо Венчър Кепитъл“ ООД е надлежно регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни и има право да обработва и съхранява предоставените лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и приложимите норми на българското законодателство, както и да ги използва за информиране на участниците в предстоящи промоактивности, организирани от „Запо Венчър Кепитъл“ ООД.

Всеки участник има право по всяко време да поиска от организаторa да заличи, коригира или блокира негови лични данни, като направи това писмено на електронната поща на организаторите: support@nutriwhite.eu